เว็บไซต์ของเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะใช้งานได้อย่างสะดวกที่สุด หากเรียกค้นข้อมูลในเว็บไซต์ของเราต่อไป จะถือว่าคุณยอมรับให้มีการใช้คุ้กกี้ ข้อมูลเพิ่มเติม

Glossary of Materials Testing

back to top
A
Adherence
back to top
P
Peak Maximum/Minimum
back to top
เกณฑ์ป้องกันโหลด
แรงยึดเกาะ
โหลดแรงกด
กฎของฮุค
กราฟการโก่งตัวตามน้ำหนัก
ก้อนหยุดครอสเฮด (Stop Blocks)
การเพิ่มค่า (Ramp)
การเริ่มการแตกหัก (Fracture Initiation)
การแตกหักแบบเปราะ (แรงกระแทก) (Brittle Failure)
การแตกหักแบบเหนียว (แรงกระแทก) (Ductile Failure)
การให้แรงแบบไซคลิกล่วงหน้า (Precycling)
การให้แรงล่วงหน้า (Preload)
การขยายตัวของรอยแตก (Crack Propagation)
การขยายตัวหลังกด
การทดสอบแบบ Prompt (Prompted Test)
การทดสอบแบบกระดอน (Rebound Test)
การทดสอบแรงกระแทก
การทดสอบแรงกระแทกแบบชาร์ปี (Impact Charpy)
การทดสอบแรงดึง (Tensile Testing)
การทดสอบการคืบตัวและการคลายตัวของความเค้น (Creep and Stress-Relaxation Test)
การทดสอบความแข็ง (Hardness Test)
การทดสอบทางรีโอโลยี (Rheology Testing)
การประเมินความถูกต้อง (Verification)
การประมาณค่าในช่วงเชิงเส้น (Linear Interpolation)
การปรับแก้ (Adjustment)
การปรับค่าเป็นศูนย์ (balance)
การปรับรูปทรงของวงรอบ (Loop Shaping)
การระบุตนเอง (Self-Identification)
การรีด (Extrusion)
การลดลงของความเร็ว (แรงกระแทก) (Velocity Slowdown)
การวัดค่า (Measurement)
การวัดค่าแบบเสมือน (Virtual Measurement)
การวัดค่าทางกายภาพ ๖Physical Measurement)
การวิเคราะห์สมบัติทางกลเชิงไดนามิก (DMA) (Dynamic Mechanical Analysis)
การสั่่น (Ringing)
กำลังยึดเกาะ
ความต้านแรงกด
ความทนทานการกระแทก
อัตราลดกำลัง
back to top
แรงดึงขาด
การยืดขาด
ความแข็ง
ความแข็ง
ความแข็ง
ความแข็ง Alpha Rockwell
back to top
Zero Suppression
เกณฑ์ความเค้นสะสม
เครื่องป้องกันการสะเทือน (Shock Absorbers)
เครื่องรีโอมิเตอร์แบบแคปิลลารี (Capillary Rheometer)
แผนผังความเค้นความเครียด
แรงครากออฟเซ็ต
แรงดัดโค้ง
แอมปลิจูดความเค้น
โครงเครื่องทดสอบ (Load Frame)
การเค้นเกิน
การคลายแรง
การคอด
การคืนตัวการคืบ
การคืนสภาพ
การคืบ
การคืบเชิงพลวัตร
การดัดโค้ง
การทดสอบแรงดัด
การทดสอบการคืนตัว
การทดสอบความคืบ
การผ่อนความเค้น
การผ่อนความเครียด
การยืดกำลังคราก
การยืดจุดคราก
กำลังแตกร้าวจากความเค้น
กำลังคราก
กำลังคืบตัว
กำลังคืบตัวแตกหัก
ครอสเฮด (Crosshead)
ครอสเฮด (แรงกระแทก) (Crosshead)
ความเค้น
ความเค้นเฉือน (Shear Stress)
ความเค้นเส้นใย
ความเค้นเส้นใยสูงสุด
ความเค้นแตกหัก
ความเค้นใช้งาน
ความเค้นกลาง
ความเค้นการไหล
ความเค้นคราก
ความเค้นจริง
ความเค้นทางวิศวกรรม
ความเค้นระบุ
ความเครียด
ความเครียดแนวแกน
ความเครียดแนวขวาง (Transverse Strain)
ความเครียดแรงบิด
ความเครียดจริง
ความเครียดวิศวกรรม (Engineering Strain)
ความเร็วกระแทก (Impact Velocity)
ความแข็งแรงดัด
ความแม่น
ความไม่แน่นอนในการวัด (Uncertainty of Measurement)
ความต้องกันของการวัดค่า (Measurement Consistency)
ความต้านทานแรงที่จุดครากบน (Upper Yield Strength)
ความต้านทานการโค้งงอ
ความถี่ (ระบบจัดเก็บข้อมูลของการทดสอบแรงกระแทก) (Frequency, Impact Data Acquisition)
ความถี่, ธรรมชาติ (Frequency, Natural)
ความถี่ตอบสนอง (Frequency Response)
ความถี่ฮาร์มอนิก (แรงกระแทก) (Harmonic Frequency)
ความทวนซ้ำได้ (Repeatability)
ความยาวการลอก (Peel Length)
ความยาวส่วนขนาน (Parallel Length)
ความยืดหยุ่นหนืด (Viscoelasticity)
ความสูงการปล่อยตกกระทบ (แรงกระแทก) (Drop Height)
ความสูงคลื่นคงที่
ความหนืด (Viscosity)
ความหย่อน (Slack)
คอนโทรลเลอร์ (Controller)
ค่าเฉลี่ย (Average Value)
ค่าเลื่อน (Drift)
ค่าแก้ของแบกลีย์ (Bagley Correction)
ค่าการคราก
ค่าความชันช่วงเปลี่ยนรูปถาวร
ค่าคอมไพลแอนซ์ (Compliance)
ค่าผิดพลาด (Error)
จุดเครียด
จุดคราก
พลังงานความเครียด
พิกัดความคืบ
พิกัดยืดหยุ่นแรงดัด
อัตรส่วนความเค้น
อัตราการเครียดแข็ง
อัตราความเครียด
อัตราคืบ
อัตราส่วนความเค้นความเครียด
back to top
กำลังเงื่อน
back to top
ขีดจำกัด (การทำงาน)
จุดเริ่มต้นของความเสียหาย (Incipient Damage Point)
จุดยอดจากแรงเฉื่อย (แรงกระแทก) (Inertial Peak)
back to top
แรงเฉือน
แรงฉีก
แรงฉีกขาด
กำลังตัดแยก
ความต้านทานแรงฉีกขาด
ความยาวฉีก
ฉากนิรภัย (Safety Shield)
back to top
ช่องสัญญาณ (Channel)
ช่องสัญญาณเวอร์ซา (Versachannel)
ช่องสัญญาณคอมโพสิต (Composite Channel)
ช่องสัญญาณจริง (Real Channel)
ช่องสัญญาณดิไรฟว (Derived Channel)
ชิ้นงานทดสอบ (Specimen)
ชุดรวมของตุ้มน้ำหนักปล่อยตกกระทบ (Drop Weight Assembly)
ชุดหัวกระแทก (Tup)
ชุดอุปกรณ์ส่งถ่ายแรง (Load String)
back to top
CEAST: Compagnia Europea Apparecchi Scientifici Torino (CEAST)
โซน (Zone)
back to top
แดมปิ้ง (Damping)
แรงดึง
การคืนรูปแรงดึง
การดีดตัวกลับ
การทดสอบแรงดึง
การทดสอบการกระแทกแรงดึง
ความต้านทานแรงดึง
ความต้านทานแรงดึงเส้นใย
ดัชนีการหลอมไหล (Melt Index)
ดีเนียร์
รัศมีดัดโค้งต่ำสุด
back to top
เวลาการแตกร้าว
แรงอัดแตก
โต๊ะทดสอบ (แรงกระแทก) (Table)
การแตกเปราะ
การทดสอบการแตกหัก
การประมวลตรรกะ
กำลังแตกร้าว
ความต้านทานการแตกร้าว
ความต้านทานการแตกหัก
ความต้านทานการแยกตัว
ความต้านทานการดึงลอก
ตัวเสริมชุดหัวกระแทก (Tup Insert)
ตัวอย่าง (Sample)
มาตรวัดการขยายตัว
ระบบตรวจสอบเหตุการณ์
อุปกรณ์ตรวจจับการทุบทำลาย
back to top
Tex
เทอร์โมเซ็ตติง
เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic)
ความทนทาน
ทรานสดิวเซอร์ (Transducer)
ทรานสดิวเซอร์แบบแรชันนัลไลซ์ (Rationalized Transducer)
ทรานสดิวเซอร์วัดความดัน (Pressure Transducer)
back to top
นอกกาย (In Vitro)
นอกความคลาดเคลื่อน (OOT) (Out of Tolerance)
หน้าจอ Live Displays (Live Displays)
back to top
การเปลี่ยนรูปจากแรงบิด
การทดสอบแรงบิด
การทดสอบการบิดเบี้ยว
กำลังบิด
ความเค้นแรงบิด
back to top
การเปลี่ยนรูปถาวร
การเปลี่ยนรูปภายใต้โหลด
การป้องกันตัวอย่าง
กำลังเปลี่ยนรูป
กำลังประลัย
ปุ่ม Soft-Keys (Soft-Keys)
back to top
แผ่นฐานแบบร่องตัวที (แรงกระแทก) (T-Grooved Baseplate)
แผนผัง S-N
ผลลัพธ์ (Result)
back to top
เพียโซอิเล็กทริก (Piezoelectric)
จุดพิกัด
ดัชนีความเป็นพลาสติก
พลังงาน
พลังงานกระแทก
พลังงานจนเกิดการเสียหาย (แรงกระแทก) (Energy to Failure)
พลังงานจนถึงแรงสูงสุด(แรงกระแทก) (Energy to Maximum Load)
พลังงานจนถึงจุดครากตัว (แรงกระแทก) (Energy to Yield)
พลังงานดูดซับสุทธิ (แรงกระแทก) (Total Absorbed Energy)
พลังงานสุทธิ (แรงกระแทก) (Total Energy)
พลาสติก (Plastic)
พิกัดสัดส่วน
พื้นที่ทำงานแบบ Prompt (Prompt Workspace)
สภาพพลาสติก
อัตราความเครียดพลาสติก
back to top
แฟกเตอร์การลอก (Peel Factor)
แฟกเตอร์ความเค้นเส้นใยด้านนอก (Outer Fiber Stress Factor)
แฟกเตอร์ความเครียดเส้นใยด้านนอก (Outer Fiber Strain Factor)
แฟล็ก (แรงกระแทก) (Flag)
back to top
โมดูลัส
โมดูลัสเฉือนความยืดหยุ่น
โมดูลัสแตกร้าว
โมดูลัสแรงดึงความยืดหยุ่น
โมดูลัสแรงบิดความยืดหยุ่น
โมดูลัสการคืนตัว
โมดูลัสการดัดงอ
โมดูลัสของยัง
โมดูลัสความเครียดแข็ง
โมดูลัสความแข็ง
โมดูลัสความยืดหยุ่น
โมดูลัสความยืดหยุ่นซีแคนท์
โมดูลัสสัมผัสความยืดหยุ่น
โมดูลัสสัมพัทธ์
โหมด Double Shear Round (Double Shear Round)
โหมดควบคุม (Control Mode)
โหมดควบคุม Strain Pacing (Strain Pacing)
โหมดควบคุม Strain Rate แบบ Adaptive (Strain Rate (Adaptive))
โหมดควบคุม Straining Rate (Straining Rate)
โหมดควบคุม Stressing Rate (Stressing Rate)
โหมดทำงาน standalone (Standalone Mode)
ความหนาแน่นเชิงเส้น
คอมเพลกซ์โมดูลัส
มอดุลัสนอมินอล (Nominal Modulus)
back to top
EASL
แรงยึดเปียก
แรงยึดติด
แรงยึดติดแห้ง
การยืดตัว
กำลังเชื่อมแน่น
ความเยื้องศูนย์โหลด
ความยืดคงค้าง
ความยืดที่จุดขาด
ความยืดหยุ่น
ดัชนีการยึดเกาะ
ทดสอบแรงยึดเกาะ
พิกัดความยืดหยุ่น
พิกัดความยืดหยุ่นปรากฏ
พิกัดยืดหยุ่นเชิงปริมาตร
สัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่น
ฮิสเทอริซิสการยืดหยุ่น
back to top
แรง (Load)
แรงดึงเริ่มต้น (Initial Tension)
แรงที่จุดเสียหาย (แรงกระแทก) (Load at Failure)
แรงที่จุดครากตัว (แรงกระแทก) (Load at Yield)
แรงสูงสุด (แรงกระแทก) (Maximum Load)
แรงสูงสุดที่จุดคราก (แรงกระแทก) (Maximum (yield) Load)
ระยะการเคลื่อนที่
ระยะการดัดงอที่แรงสูงสุด (แรงกระแทก) (Deflection to Maximum Load)
ระยะการดัดงอสุทธิ (แรงกระแทก) (Total Deflection)
ระยะการลอก (Peel Extension)
ระยะความกว้างเริ่มต้น (Gauge Width)
ระยะวัดเริ่มต้น (Gauge Length)
back to top
เกณฑ์ร่องบากความล้า
เกณฑ์ลดความแข็งแรงต่อความล้า
โหลดเซลล์ (Load Cell)
การทดสอบความล้า
การลดพื้นที่
ความแข็งแรงต่อความล้า
ความล้า
พิกัดความล้า
อัตราความล้า
อายุความล้า
back to top
วงรอบการควบคุม (Control Loop)
วงรอบฮิสเทอรีซิส (Hysteresis Loop)
back to top
สเกลสูงสุด (Full-Scale)
สอบเทียบ (Calibration)
สัมประสิทธิ์ความแข็งแรง (Strength Coefficient)
สารตัวเติม (Filler)
back to top
LASE
กำลังหลุดล่อน
ความเหนียว
หัวกระแทก (แรงกระแทก) (Striker)
หัวดาย (รีโอโรยี)
back to top
แรงครากเชิงอัด
แอกชูเอเตอร์ (Actuator)
แอนไอโซโทรปิกหรือแอนไอโซโทรปี (Anisotropic or Anisotropy)
แอนวิล (Anvils)
ไอโซโทรปิก (Isotropic)
ไอซอด (แรงกระแทก) (Izod)
การเปลี่ยนรูปจากแรงอัด
การทดสอบแรงอัด
การทดสอบการอัดและโก่งตัว
การทดสอบการอัดตัวและการคืนสภาพ
การอัดตัว
กำลังอัด
ความล้าในการอัดตัว
อัตราเฉือน (Shear Rate)
อัตราการหลอมไหล (Melt Flow Rate (MFR, MVR))
อัตราความเค้น (Stress Rate)
อัตราส่วนปัวซอง
อุปกรณ์ควบคุมแบบแขวน (Control Pendant)

พลังงานจนเกิดการเสียหาย (แรงกระแทก) (Energy to Failure)

ค่าพลังงานที่ทำให้เกิดการเสียหายเป็นพลังงานที่ชิ้นงานทดสอบดูดซับจนกว่าจะถึงจุดที่ชิ้นงานเกิดการเสียหาย คำนวณได้จากพื้นที่ใต้กราฟของแรงและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตั้งแต่เริ่มการทดสอบจนถึงจุดที่เกิดการเสียหาย