Service and Support icon with call center people

Need Service or Support on
Your Existing System?


Our Customer Support and Service Teams are standing by and ready to help you. Please visit our locations page for local office contact telephone numbers and details.

30,000+
เราให้บริการและปรับเทียบระบบการทำงานจาก Instron มาแล้วกว่า 30,000 เครื่องที่ถูกใช้งานในแต่ละปีทั่วโลก

96%
96% ของผู้ประกอบการใน Fortune 100 ในกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกต่างใช้ผลิตภัณฑ์จาก Instron

18,000+
ระบบการทำงานของ Instron ถูกจดสิทธิบัตรไว้กว่า 18,000 รายการนับตั้งแต่ปี 1975

 

ติดต่อเรา

โปรดป้อนข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างให้สมบูรณ์  แล้วเราจะติดต่อท่านกลับพร้อมด้วยข้อมูลที่ต้องการ  ระยะเวลาในการตอบกลับสำหรับการร้องขอทางออนไลน์จะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันทำการ หากต้องการการตอบกลับที่รวดเร็วกว่า โปรดโทรศัพท์ไปยังเบอร์ +66 2 275 4471 - 72